Ideoista toiminnaksi! –työpajassa tehtiin konkreettisia suunnitelmia tulevaisuutta varten!

Eilen EJY:n Unelma Tapiolassa kuului innostunutta ja aktiivista puheen sorinaa, kun reilu 30 henkilöä kokoontui yhdessä kotoutumisen ideoiden äärelle Ideoista toiminnaksi! –työpajassa. Työpaja kesti yhteensä kolme tuntia (klo 14-17), joiden aikana järjestömaailman, Espoon kaupungin, Luksian, Omnian, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Arffman Consulting Oy:n edustajat veivät yhteistyössä kotoutumisen ideoita eteenpäin.

Työpajan avasi EJY:n kehittämispäällikkö Katja Anoschkin kertomalla, että työpajan tavoitteena oli muodostaa tiimit kevään 100 ideaa kotoutumiseen –yhteistyöseminaarista nousseiden teemojen ympärille. Nämä teemat olivat kotoutumisen kurssi, kotiäitien ryhmätoiminta, ruokakulttuuritapahtumat, alueelliset tapahtumat, kielen opiskelu liikunnan avulla, ystävätoiminta ja ”kulttuuritulkki”. Kun jokainen työpajaan osallistunut oli valinnut oman organisaation intresseihin ja resursseihin parhaiten sopivan teeman, tuli näiden teemojen ympärille syntyneissä ryhmissä luoda yhteisymmärrystä siitä, mitä tehdään, kenelle ja miksi, sekä kirjata ylös konkreettisia seuraavia askeleita ideoiden toteuttamiseksi.

Ennen työpajatyöskentelyyn siirtymistä kuulimme kolme alustusta, jotka oli valikoitu kevään yhteistyöseminaarissa esiin nousseiden kolmen suositun teeman mukaisesti. Arffman Consulting Oy:n Uudenmaan kotoutumiskoulutuksen vastaava aluejohtaja Risto Rantala kertoi puheenvuorossaan heidän kotoutumiskoulutusmallistaan, kotoutumiskoulutusten yhteistyössä tapahtuvan suunnittelun ja toteuttamisen hyvistä käytännöistä sekä painotti Arffman Consulting Oy:n kiinnostusta tehdä tulevaisuudessakin yhteistyötä kotouttamisen kentällä eri toimijoiden kanssa. Niceheartsin Naapuriäidit aluetyöntekijä Liisa Kulta esitteli heidän toimintaa ja nosti esiin vertaisryhmätoiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen liittyviä tärkeitä huomioita, kuten sen, että suunnittelutyöhön tulee ottaa mukaan myös itse kohderyhmä – ei tehdä vain heille, vaan tehdään heidän kanssaan. Viimeinen alustuspuheenvuoro tuli Espoon kaupungin Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa (ELO) –hankkeen koorninaattori Adwoa Brewulta. Brewu kertoi lukuisista Espoon kirjaston tarjoamista mahdollisuuksista esimerkiksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen littyen.

Näistä kolmesta suositusta teemasta erityisesti kotoutumisen kurssi ja kotiäitien ryhmätoiminta saivat työpajassa ympärilleen kehittämisverkoston, jossa päästiin nopeasti yhteisymmärrykseen siitä, mitä haluttiin tehdä, kenelle ja miksi. Kotoutumisen kurssin kehittämisverkosto rajasi fokuksensa oleskeluluvan saaneisiin miehiin, joille haluttiin tulevaisuudessa tarjota oma kurssi kuntaan muuttaessa. Varsinkin nuorten miesten oli huomattu toivovan tällaista kurssia, mikä oli yksi syy kurssin tärkeydelle.  Myös oleskeluluvan saaneiden putoaminen tyhjän päälle esimerkiksi tukihenkilöiden ja muiden kontaktien puuttumisen vuoksi oli verkoston mielestä hyvä peruste kurssin tärkeydelle. Kurssilla haluttiin lisäksi tehdä kuntaan siirtämisestä hallitumpaa esimerkiksi vastaanottokeskusten ja kuntien tiedonsiirron tehostamisen kautta. Tässä kehittämisverkostossa saatiin kirjattua konkreettisia seuraavia askeleita, joihin liittyi nimenomaan muiden toimintaan paremmin tutustuminen esimerkiksi vastaanottokeskuksiin tehtävien vierailujen kautta. Kotoutumisen kursseihin liittyen siis tulee jatkaa yhteistyötä tulevaisuudessa entistä monipuolisemmin ja tehokkaammin.

Kotiäitien ryhmätoiminnan kehittämisverkostossa puolestaan suunniteltiin toiminnallisia ja hyvinvointia tukevia ryhmiä kotiäideille. Tässä verkostossa nimenomaan painotettiin, että kotiäitien tulee olla mukana ryhmätoiminnan suunnittelussa. Tällaisen toiminnan todettiin olevan hyvä tapa tukea kotiäitien hyvää arkea, edistää heidän mielenterveyttään ja ylipäätänsä lisätä äitien hyvinvointia, jolla taas on vaikutuksia laajemminkin esimerkiksi koko perheeseen. Toiminnan nähtiin olevan varhaisen vaiheen kotoutumista edistävää, jossa myös suomen kieltä voi harjoittaa turvallisesti. Kehittämisverkostossa huomattiin, että verkoston jäsenien resursseja ja osaamista yhdistämällä voidaan tulevaisuudessa suunnitella ja toteuttaa kotiäitien ryhmätoimintaa entistä monipuolisemmin ja tehokkaammin. Tämän asian oivaltaminen sai verkoston jäseniin puhtia, jonka myötä syntyi monia konkreettisia seuraavia askelia – verkosto päätti tiivistää yhteistyötä keskenään, kartoittaa asiakaskuntaa ja tarjota toisilleen tukea omien vahvuuksien mukaan. Verkosto lisäksi sopi uuden tapaamisen syyskuussa!

Myös muiden teemojen kehittämisverkostojen yhteydessä keskustelu oli aktiivista ja monia yhteistyöehdotuksia sekä yhteystietoja vaihdettiin puolin ja toisin. Ystävätoiminnan kehittämisverkosto oli näistä yksi. Pitkän pohdinnan jälkeen verkosto päätyi rajaamaan fokusta kantaväestön ja maahan muuttaneiden nuorten kaveriporukoihin, joille haluttiin tarjota kohtaamispaikka, jossa tutustuminen tapahtuisi yhdistävän tekemisen kautta. Tällaisia kohtaamispaikoja todettiin jo olevan, joten seuraavat askeleet liittyivät nimenomaan markkinointiin ja tiedottamiseen.

Me työpajan vetäjät emme tienneet millainen työpaja tulisi olemaan, koska emme tienneet mitä teemoja tullaan valitsemaan, kuinka monta ryhmää tulee muodostumaan ja syntyykö missään ryhmässä yhteistä ymmärrystä siitä, mitä ollaan tekemässä, kenelle ja miksi. Kolme tuntia kuitenkin meni todella nopeasti jatkuvan keskustelun säestämänä. Työpajan tavoitteena oli rajata fokusta ja saada aikaan konkreettisia toimenpiteitä tulevaisuutta varten, mikä toteutui työpajassa todella hienosti. Vaikka tilaisuus loppui klo 17, monet jäivät vielä keskustelemaan päivän aikana heränneistä ajatuksista. Tämä kertoo jo paljon siitä, että aihe kosketti ja puhututti työpajaan osallistuneita.

EJY:n tehtävänä on osaltaan mahdollistaa yhteistyöverkostojen syntyminen tuomalla ihmisiä yhteen yhteisten tavoitteiden äärelle. Yhteistyöverkoston toiminnassa on olennaista ryhmän jäsenten luottamus toisiinsa ja jäsenten sitoutuminen yhteistyöverkoston yhteistyöhön. Tämän vuoksi kysyimme loppupalautteessa kouluarvosanaa oman ryhmän toiminnalle, joka oli hyvä 8+. Tästä on hyvä jatkaa kehittämistyötä työpajassa syntyneissä verkostoissa. Me EJY:llä puolestaan jatketaan kevään jatkotyöpajan / -seminaarin suunnittelua.

 

Kaunista syksyä toivottaen,

Tiina Alakärppä, Koordinaattori, Kumppanuushautomo

 

Asiasanat

suomi100, työpajatoiminta, kehittäminen, verkostotyöskentely, verkosto, kotouttaminen,