Pitkään työelämästä poissaolleiden espoolaisten toimintakyky kuntoon ilon voimalla!

Pitkään työelämästä poissaolleiden espoolaisten toimintakyky kuntoon ilon voimalla!

EJY:n Iloa arkeen -hanke kehittää uudenlaista toimintatapaa ja voimavaraista näkökulmaa pitkään työelämästä poissaolleiden toimintakyvyn vahvistamiseksi ja työelämään suuntaamisen mahdollistamiseksi. Hankkeen vapaaehtoisuuteen pohjautuvalla iloisella ja innostavalla ryhmätoiminnalla lisätään hyvinvoinnin kokemuksia liikunnan, taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia hyödyntämällä sekä ryhmäläiset vertaisuuteen ja ryhmätoiminnan suunnitteluun osallistamalla. Uskomme, että iloisella yhteistoiminnalla voimme lisätä ryhmäläisten itseluottamusta ja luoda toiveikkaita näkymiä tulevaisuuteen!

EJY:n Iloa arkeen -hanke (2017-2020) tähtää pitkään työttömänä olleiden työikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Hankkeen tavoitteena on edistää kohderyhmän kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla monipuolisen innostavan ja osallistavan ryhmätoiminnan keinoin. Ryhmäläisten toimintakyvyn vahvistumista arvioidaan ryhmätoiminnan aikana Työterveyslaitoksen kehittämällä Kykyviisari-itsearviointimenetelmällä. Kehittämishanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmaa ”Toimintakyky kuntoon”.

Hankkeella on kaksi kohderyhmää. Ensimmäinen kohderyhmä on pitkään työttömänä olleet korkeasti koulutetut espoolaiset, joiden toimintakyky on jostain syystä alentunut. Toinen kohderyhmä on työelämästä poissaolevat ja Espoossa asuvat maahanmuuttajanaiset, joiden suomen kielen taito ei vielä vastaa työelämän vaatimuksia ja joiden osallistumismahdollisuudet suomalaiseen yhteiskuntaan ovat vähäiset.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmien hyvinvoinnin kokemuksia arjessa elämänhallintaa, osallistumismahdollisuuksia sekä positiivista identiteettiä vahvistavan pienryhmätoiminnan avulla. Hankkeessa edistetään ryhmäläisten kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäämällä arjen liikuntaa, vahvistamalla terveellistä elämäntapaa sekä luomalla mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin tuottamiin elämyksiin ja itsetutkiskeluun taidelähtöisten menetelmien avulla. Työelämävalmiuksia lisätään tunnistamalla omaa osaamista ja vahvuuksia, tutustumalla työelämään suuntaaviin mahdollisuuksiin sekä uranvaihtajien ja aikuisopiskelijoiden onnistumistarinoilla toivoa lisäämällä. Maahanmuuttajien suomen kielen taitoa, suomalaisen kulttuurin ja työelämän tuntemusta sekä omaa kulttuuri-identiteettiä vahvistetaan. Helinä Rautavaaran museo sekä Espoon kaupungin liikuntapalvelut toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina. Tammikuussa 2018 alkaa Iloa arkeen -hankkeen ensimmäinen ryhmä maahanmuuttajanaisille ja maaliskuussa 2018 korkeasti koulutettujen ryhmä. Suljetut ryhmät tapaavat kahdesti viikossa n. 10 viikon ajan.

Ryhmäläisten toimijuutta lisätään yhteisöllisyydellä ja osallistavalla mielekkäällä tekemisellä, johon jokainen saa vaikuttaa. Ryhmä tuo arkeen iloa ja hyvää oloa, lisää sosiaalisia kontakteja ja mahdollistaa uuden näkökulman löytymisen omaan toimijuuteen.  Voimavaralähtöisyys, vertaistuki ja dialogisuus kannattelevat ryhmätoimintaa. Ryhmäläisille tarjotaan mahdollisuutta jatkaa vertaisryhmänä hankkeen tukemana.

Hankkeen ohjaajina toimivat Johanna Laine, FM (etnologia), sosionomi (AMK) ja valokuvaaja (VAT) sekä Katri Kokkonen, YTM (sosiologia), toimintaterapeutti (AMK) ja kuntonyrkkeilyohjaaja.