Koskevatko verkkopalvelujen saavutettavuusvaatimukset sinunkin järjestöäsi?


Keväällä Suomen tasavallan presidentin vahvistettavaksi tuleva laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta laajentaa EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaiset verkkopalvelujen saavutettavuusvelvoitteet koskemaan myös osaa STEA-avustusta saavista organisaatioista. Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää verkkopalvelua mahdollisimman helposti.

Lainsäädäntö ulottaa direktiivissä pääosin viranomaisille suunnatut velvoitteet koskemaan myös julkisoikeudellisia laitoksia. Tässä laissa julkisoikeudellisen laitoksen käsite vastaa hankintadirektiivin ja -lain määritelmää julkisoikeudellisesta laitoksesta. Käytännössä jos organisaatio on hankintalain mukainen hankintayksikkö, se kuuluu todennäköisesti myös saavutettavuusvaatimusten piiriin.

Arvio siitä, onko organisaatio lain määrittelemä julkisoikeudellinen laitos, tehdään näiden kriteerien pohjalta:

  1. Onko organisaatio itsenäinen oikeushenkilö. Oikeushenkilöt ovat organisaatioita, joille voidaan asettaa etuja ja velvoitteita.
  2. Jos kyseessä on oikeushenkilö, arvioidaan sen toiminnan luonnetta. Jos organisaatio on perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita eikä sillä ole teollista tai kaupallista luonnetta, se voi olla julkisoikeudellinen laitos.
  3. Lisäksi vähintään yhden seuraavista kriteereistä täytyy toteutua: a) toimintaa rahoittaa pääosin viranomainen; tai b) johto on näiden viranomaisten valvonnan alainen; tai c) viranomaiset nimittävät yli puolet niiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä.

Moni STEA-avustusta saava järjestö katsotaan julkisoikeudelliseksi laitokseksi edellä mainittujen kriteerien perusteella.

Järjestöt ovat lain määritelmän mukaisia oikeushenkilöitä, ne on yleensä perustettu yleisen edun tyydyttämiseksi eikä niillä ole kaupallista luonnetta. Jos järjestö saa viranomaiselta, kuten ministeriöltä, valtionavustusta toimintansa rahoittamiseksi vähintään puolet koko rahoituksesta, se katsotaan julkisoikeudelliseksi laitokseksi. Siten saavutettavuusvaatimukset koskevat tällaista järjestöä.

Lue koko uutinen STEAn verkkosivuilta