Nuorten polku ry tukee monikulttuuristen nuorten identiteetin rakentamista Espoossa

 

Nuoruuden kasvuun ja kehitykseen kuuluu voimakkaasti oman identiteetin pohtiminen, kuka minä olen, mitä minä haluan elämältäni ja minkälaisia tavoitteita asetan tulevaisuudelle. Tutkimusten mukaan mm. pitkittynyt nuoruus, ylenpalttiset vaihtoehdot, epävarma tulevaisuus ja yhteiskunnan yksilökeskeisyys johtavat nykyisin yhä useammin siihen, että nuoren identiteetti voi olla pitkään epäselvä vielä aikuisenakin. Oman minäkuvan rakennuspalikoiden valitseminen voi tuntua ahdistavalta ja kaaottiselta, kun vaihtoehtoja on niin paljon.

Entä jos nuori elää kahden kulttuurin välissä, mitä erityishaasteita se tuo lisänä oman identiteetin pohtimiseen? Maahanmuuttajataustaiset nuoret joutuvat vielä muovaamaan ja pohtimaan minäkuvaansa ja tavoitteitansa suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja vanhempiensa kulttuuriin.

Nuorten polku ry teki asiasta kyselyn, johon vastasi 98 Suomessa syntynyttä nuorta. Vastaukset vahvistivat tutkimusten tuloksia, joissa osa nuorista mukautuu taitavasti tilanteen mukaan ja kustakin kulttuurista poimitaan sellaiset tavat ja arvot, jotka sopivat itselle parhaiten. Heille kahden kulttuurin identiteetti on enemmän rikkaus kuin rasite. Osalle kulttuurisen identiteetin epäselvyys aiheuttaa kuitenkin hankausta ja hämmennystä kavereiden, vanhempien ja koulun odotusten välillä.

Valtaosa kyselyyn vastanneista piti tärkeänä, että kahden kulttuurin välissä elävien nuorten elämästä tiedettäisiin enemmän yhteiskunnassa, perheissä, kouluissa ja harrastuksissa. Nuoret kokivat tarvitsevansa toimintaa, jonka puitteissa ei tarvitse aina selittää itseään ja kulttuuriaan, mutta toisaalta mahdollisuutta pohtia vertaistensa kanssa niitä kysymyksiä, joihin törmää, kun tasapainottelee mahdollisesti ristiriitaisten odotusten paineessa ja rakentaa tulevaisuuttaan.

Syyskuussa EJYn Kumppanuushautomon Verkostokahveilla aiheena oli nuoret kahden kulttuurin välissä; paneelikeskusteluun osallistui sekä nuoria että nuorten identiteettikeskusteluun erikoistuneita ammattilaisia. Etätapahtumaan osallistuvien keskusteluryhmissä virisi vilkas keskustelu aiheesta ja kuulimme monia käytännön esimerkkejä siitä, missä tilanteissa kulttuurierot näkyvät ja miten tilanteita haastavia tilanteita on ratkaistu. Vuorovaikutus ja luottamuksen rakentaminen vanhempien kanssa on tärkeää.

Tilaisuus ja aihe koettiin tärkeäksi ja tapahtuman jälkeen on muutaman yhdistyksen välillä mietitty toiminnallista yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten nuorten parissa. Nämä hankkeet ovat työn alla ja niistä voimme toivottavasti kertoa piakkoin enemmän.

Teksti: Riitta Raunio, Nuorten polku ry

Asiasanat

Nuorten identiteetti, monikulttuurisuus, nuorisotyö,