Asukkaiden Espoon toimintaa

Asukkaiden Espoon toimintaa

Mikä on Asukkaiden Espoo?

Asukkaiden Espoo on vuoden 2018 alussa toimintansa aloittanut avoin, poliittisesti sitoutumaton toimintaryhmä, johon voivat liittyä kaikki asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisestä kiinnostuneet. Ryhmä ei ole järjestäytynyt yhdistykseksi eikä sillä ole rahoitusta vaativaa toimintaa.

Asukkaiden Espoo pyrkii tuomaan kaupungin tietoisuuteen sen, että asukkaat tarvitsevat paremmat mahdollisuudet seurata kotikulmillaan tapahtuvia asioita sekä uusia ja helppoja tapoja vaikuttaa tapahtumien kulkuun ja hankkeiden toteutukseen.

Toiminnan tavoitteena on

 • saada aikaan uusi espoolainen toimintamalli, joka parantaa asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Espoon kehittämiseen,
 • edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuuksia siten, että kehittämishankkeet perustuvat asukkaiden tarpeisiin ja toiveisiin ja asukkaat ja yhteisöt pääsevät vaikuttamaan kaupungin hankkeisiin jo valmisteluvaiheessa,
 • saada aikaan ja ylläpitää verkostoa yhteiseen toimintaan, keskusteluun ja tiedonvaihtoon: asukkaat, viranhaltijat, luottamushenkilöt, yhdistykset ja muut toimijat,
 • varmistaa osallisuuden toteutuminen paikallisesti suuralueilla ja kaupunginosissa,
 • käydä avointa ja rakentavaa keskustelua ajankohtaisista asioista verkossa ja tapaamisissa ja
 • jakaa vertailun ja oppimisen vuoksi tietoa kuntalaisvaikuttamisen ja kaupunkiaktivismin tilanteesta ja käytännöistä muualla Suomessa.

Keskeisenä yhdyssiteenä on Asukkaiden Espoo -Facebook-ryhmä. Lisäksi pidämme yhteyttä päättäjiin ja kaupungin viranhaltijoihin erityisesti osallisuuden ja viestinnän kehittämiseen liittyen.
Ydinryhmään ovat kuuluneet Esko Uotila puheenjohtajana sekä Sirpa Aarniolehto-Kotilainen, Timo Haukilahti, Bjarne Häggman, Jukka Laine, Heikki Lenkkeri, Jarmo Oksanen, Reetta Puska, Sirkka Ruikkala, Arja.Salmi ja Seppo Salo.

Asukkaiden osallisuus Espoossa

Asukkaiden osallisuuden vahvistamiseksi kuluvalla vaalikaudella Espoossa on toiminut Osallistuva Espoo -kehitysohjelma. Asukkaiden Espoon piirissä ohjelmalta on odotettu enemmän konkreettisia toimia, jotka vahvistaisivat asukkaiden asemaa kaupungin ja sen palvelujen kehittämisessä.

Espoon suuralueilla on yli 10 vuoden ajan toimineet asukasfoorumit, joiden tarkoituksena on ollut parantaa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Toiminta on ollut ajoittain ja ajallisesti epäyhtenäistä ja vähitellen laantunut. Asukkaiden tiedonsaannin ja vaikuttamisen tarpeet eivät ole minnekään kadonneet – päinvastoin. Siksi toimintaa tulee uudistaa merkittävästi.

Teimme toukokuussa 2019 kuntalaisaloitteen, joka sisälsi konkreettisia ehdotuksia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi Espoossa.
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/8736
Lokakuussa 2019 saamassamme vastauksessa kerrattiin meille tuttua Espoon strategiaa (Espoo-tarina) ja Osallistuva Espoo -kehitysohjelman toimintaa, mutta emme saaneet kommentteja ehdotuksiimme emmekä lupauksia merkittävistä uudistuksista aloitteessa esitettyjen toimenpide-ehdotusten pohjalta.

Esittelimme tavoitteitamme myös kaupunginjohtaja Jukka Mäkelälle elokuussa 2019.

Toistaiseksi kaupungin panostukset osallisuuden kehittämiseen eivät ole vastanneet odotuksiamme.

Toimintaa vuonna 2020

Vuonna 2020 toiminta on sijoittunut pääosin Facebook-ryhmään. Ryhmä on kasvanut tämän vuoden aikana 460:stä nykyiseen 750 jäseneen, mikä osoittaa, että espoolaiset ovat oikeasti kiinnostuneita oman kaupunkinsa asioista. Keskustelua on käyty monista ajankohtaisista asioista ja niihin ovat osallistuneet aktiivisesti myös luottamushenkilöt ja kaupungin viranhaltijat.

Toimintaa vuonna 2020:

 • Olemme järjestäneet muutamia etäkokouksia, joissa on keskusteltu kehitteillä olevista osallisuusasioista.
 • Olemme keskustelleet kaupungin viestinnästä vastaavien kanssa vuorovaikutuksen kehittämisestä.
 • Olemme ottaneet kantaa Osallistuva Espoo -ohjelmaryhmässä työn alla olevaan Kuulemisesta kumppanuuteen -käsikirjan luonnokseen.
 • Osallistuimme keväällä verkon kautta toteutettuun DialogiAkatemian, Erätauko-säätiön, oikeusministeriön, Sitran ja valtiovarainministeriön Poikkeusajan dialogit –tilaisuuden Espoon toteutukseen.
 • Olemme tutustuneet muiden kuntien osallisuustyöhön ja -malleihin.
 • Olemme osallistuneet aktiivisesti osallisuutta edistävän Kuntademokratiaverkoston toimintaan.
 • Olemme myös antaneet palautetta uuden espoo.fi-sivuston suunnittelijoille nettisivujen kehittämistarpeista.
 • Olemme osallistuneet ja kannustaneet espoolaisia ilmaisemaan kantansa lukuisissa kaupungin verkkokyselyissä, kuten lokakuun loppuun jatkuvissa Mun tulevaisuuden Espoo ja Mun Espoo kartalla -kyselyissä.

Asukkaiden Espoo vuonna 2021

Toiminnan tavoitteena on saada Espooseen osallisuusmalli, joka määrittelisi, miten asukkaat pääsevät Espoossa vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen ja joka ohjaisi kaupungin toimialoja ja viranhaltijoita ottamaan osallisuuden ja vuorovaikutuksen osaksi omaa toimintaansa.

Vuonna 2021 uusi valtuusto tulee vahvistamaan Espoo-tarinan päivityksen. Tavoitteemme on, että Espoo-tarinassa kuvataan, miten asukas- ja asiakaslähtöisyys toteutuu käytännön toimina toimialoilla, viestinnässä ja päätöksenteossa.

Vuoden 2021 aikana julkaistaan uudistettu espoo.fi-sivusto. Annamme palautetta palvelun testiversioista siten, että asukasnäkökulma tulee aidosti otetuksi huomioon sivuston rakenteen ja sisällön toteutuksessa.

Kuntavaalit huhtikuussa 2021 antavat tilaisuuden käydä keskustelua tulevista toimista osallisuuden kehittämiseksi vaaliehdokkaiden kanssa. Kuntavaaliehdokkaille pyritään tekemään kysely siitä, miten heidän mielestään asukkaiden osallisuus pitäisi Espoossa järjestää.