NEA – naiserityisyys asunnottomuustyössä 2018-2020

01.01.2018 - 31.12.2020

EJY ry osallistuu Y-Säätiön hallinnoimaan ja koordinoimaan sekä STEA:n rahoittamaan NEA-naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeeseen (2018-2020). EJY ry:n lisäksi NEA:ssa hanketyötä toteuttavat useat osahankkeet kuten Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotien liitto ry, Turun Ensi- ja turvakoti ry, Helsingin Ensikoti ry, Vailla vakinaista asuntoa ry, Sininauhasäätiö sekä A-klinikkasäätiö. Hanke tukee Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman 2016 – 2019 (AUNE) toteutusta.

Hankekokonaisuuden päätavoitteena on naisten asunnottomuuden poistaminen asumispolkuja turvaamalla. Tähän tavoitteeseen pyritään seuraavilla osatavoitteilla.

1. Uudistamalla ammatillisuutta eli kehittämällä työmenetelmiä ja naiserityistä työotetta.

2. Vahvistamalla kokemusasiantuntijuutta

3. Nostamalla esiin ilmiötä ja tekemällä sitä näkyväksi

4. Turvaamalla asumisen onnistumisia

5. Lisäämällä hajautettuja asumisratkaisuja

EJY:n osahankkeen tavoitteena on espoolaisten naisten asunnottomuuden ennaltaehkäisy sekä asumisen onnistumisen turvaaminen. Ennaltaehkäisevillä palveluilla voidaan torjua naisten joutumista asunnottomiksi ja löytää oikeanlaisia ja oikea-aikaisia palveluja asumisen turvaamiseksi.

Osahankkeen kohderyhmänä ovat yksinasuvat tai asunnottomat naiset. Kohderyhmään kuuluvalla voi kuitenkin olla lapsia esim. kodin ulkopuolelle sijoitettuna tai lapset voivat asua toisen vanhemman luona. Naisten elämäntilanne saattaa olla epävarma tai muuttunut, joka taas vaarantaa asumisen tai on jopa johtanut asunnottomuuteen (max. 6kk). Maahanmuuttajien osalta kohderyhmää rajataan oleskeluluvan saaneisiin.

Osahanke toteuttaa asiakastyötä yksilötyönä tarjoamalla kokonaisvaltaista asumisen tukityötä naiserityisyys huomioiden. Tukityöllä tavoitellaan ja tuetaan naisten itsenäistä pärjäämistä, näin ollen asioita tehdään yhdessä, ei puolesta. Hankkeessa tullaan jalkautumaan matalan kynnyksen paikkoihin, asumisyksiköihin sekä mahdollisesti sosiaalitoimeen avun tarvitsijoiden tavoittamiseksi. Tämän lisäksi NEA-osahanke tarjoaa ns. konsultaatioapua asumisen turvaamisen kysymyksissä. NEA osahanke palvelee ensimmäisenä toimintavuotenaan (2018) arviolta 20 naista, hankkeessa on yksi työntekijä.

Jenni Vanhala, hanketyöntekijä
+358 (0)50 438 5322, etunimi.sukunimi(@)ejy.fi

Unelma Tapiola

Kauppamiehentie 6, Espoo, Suomi

Osoitteet

  • Unelma Tapiola

    Kauppamiehentie 6, Espoo, Suomi

Asiasanat

nais-ja tyttöerityinen toiminta, naiset, naisten ryhmä, asunnottomien palvelut, asunnot, yksinäisyys, yksinhuoltajat, yksinhuoltajuus,

Yhteistyökumppanit

Sininauhasäätiö

Turun Ensi- ja turvakoti ry, Helsingin Ensikoti ry, Vailla vakinaista asuntoa ry, sekä A-klinikkasäätiö.